ISO 14001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (ang. Environmental Management System – EMS). Norma ta pomaga organizacjom minimalizować ich wpływ na środowisko, spełniać wymogi prawne oraz osiągać cele związane z ochroną środowiska. W Polsce norma ta jest publikowana pod nazwą PN-EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”.

Podstawowe informacje o normie ISO 14001

Norma ISO 14001:2015 jest częścią rodziny norm ISO 14000, które dotyczą zarządzania środowiskiem. Jest przeznaczona dla organizacji różnej wielkości, zarówno prywatnych, jak i publicznych, niezależnie od sektora, w którym działają. ISO 14001 koncentruje się na podejściu procesowym i cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), co oznacza planowanie działań, wdrażanie ich, sprawdzanie wyników oraz podejmowanie działań korygujących.


Szkolenie ISO 14001

Wymagania ISO 14001?
Wdrożenie ISO 14001?
Audytor ISO 14001?

W jednym miejscu znajdź najlepsze szkolenie dla siebie!

Wybierz:

✔️ firmę szkoleniową

✔️ cenę

✔️ lokalizację


Główne elementy normy ISO 14001

Kontekst organizacji

Firma musi zrozumieć kontekst, w jakim działa. Oznacza to identyfikowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na jej działania środowiskowe. Na przykład, firma produkująca opakowania plastikowe może zauważyć, że przepisy dotyczące recyklingu stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Przywództwo

Zaangażowanie kierownictwa jest kluczowe. Kierownictwo musi ustanowić politykę środowiskową, która określa cele i zobowiązania firmy w zakresie ochrony środowiska. Polityka ta musi być komunikowana wszystkim pracownikom. Na przykład, dyrektor generalny firmy budowlanej może regularnie uczestniczyć w przeglądach środowiskowych i zatwierdzać politykę środowiskową.

Planowanie

Firma musi identyfikować ryzyka i szanse związane z aspektami środowiskowymi oraz ustalać cele środowiskowe. Przykładem może być firma energetyczna, która identyfikuje ryzyko wycieków oleju oraz szanse na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Wsparcie

Firma musi zapewnić odpowiednie zasoby, kompetencje i świadomość wśród pracowników. Oznacza to inwestowanie w nowoczesne systemy oczyszczania ścieków oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

Działania operacyjne

Firma musi zarządzać operacjami, które mogą wpływać na środowisko, oraz być przygotowana na awarie. Na przykład, zakład przetwórstwa mięsa kontroluje emisje amoniaku, a rafineria naftowa opracowuje plany na wypadek wycieku ropy.

Ocena wyników

Firma musi monitorować, mierzyć i analizować swoje wyniki środowiskowe. Regularne audyty wewnętrzne są konieczne, aby sprawdzić, czy system zarządzania środowiskowego działa zgodnie z wymaganiami. Co kwartał zarząd firmy odzieżowej może przeglądać wyniki środowiskowe i podejmować decyzje o dalszych działaniach.

Doskonalenie

Firma powinna dążyć do ciągłego ulepszania swojego systemu zarządzania środowiskowego. Oznacza to identyfikowanie i naprawianie problemów oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Na przykład, po wykryciu zanieczyszczenia gleby firma rolnicza podejmuje natychmiastowe działania naprawcze.

Zalety wdrożenia normy ISO 14001

Wdrożenie normy ISO 14001 przynosi wiele korzyści:

 • Zgodność z przepisami: Norma pomaga organizacjom spełniać wymagania prawne i regulacyjne.
 • Ochrona środowiska: Zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na środowisko.
 • Efektywność operacyjna: Lepsze zarządzanie zasobami i zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wizerunek firmy: Poprawa reputacji firmy i budowanie zaufania wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Firmy, które dbają o środowisko, są bardziej atrakcyjne dla inwestorów i klientów.

Przykłady praktycznego zastosowania

Firma produkcyjna: Producent części samochodowych wdraża system zarządzania środowiskowego, aby zmniejszyć zużycie energii i wody. Przeprowadza regularne audyty i wprowadza ulepszenia, które pozwalają na oszczędności.

Firma budowlana: Przedsiębiorstwo budowlane opracowuje politykę środowiskową i wprowadza działania mające na celu redukcję odpadów oraz kontrolę emisji pyłów. Organizuje szkolenia dla pracowników i angażuje ich w działania proekologiczne.

Firma spożywcza: Producent żywności inwestuje w nowoczesne technologie oczyszczania ścieków i monitorowania zużycia wody. Wprowadza politykę recyklingu opakowań i regularnie przegląda swoje działania pod kątem ich wpływu na środowisko.

Wdrażanie normy ISO 14001

Proces wdrażania normy ISO 14001 składa się z kilku kroków:

 1. Zaangażowanie kierownictwa: Kierownictwo musi być zaangażowane i wspierać wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.
 2. Identyfikacja aspektów środowiskowych: Firma musi zidentyfikować, jakie działania mają wpływ na środowisko.
 3. Ustalenie polityki i celów środowiskowych: Polityka środowiskowa powinna określać cele i zobowiązania firmy.
 4. Planowanie działań: Firma musi opracować plany działania, aby osiągnąć cele środowiskowe.
 5. Wdrażanie i operacja: Firma wprowadza działania i procedury zgodnie z planem.
 6. Monitorowanie i ocena: Firma monitoruje i ocenia swoje wyniki środowiskowe.
 7. Ciągłe doskonalenie: Firma wprowadza działania korygujące i doskonali system zarządzania środowiskowego.

Podsumowanie

ISO 14001:2015 to kompleksowa norma, która pomaga firmom zarządzać ich wpływem na środowisko. Wymagania ISO 14001 obejmują szeroki zakres działań, od zrozumienia kontekstu organizacji, przez zaangażowanie kierownictwa i planowanie, po działania operacyjne i ciągłe doskonalenie. Wdrożenie tej normy przynosi wiele korzyści, w tym zgodność z przepisami, ochronę środowiska, poprawę efektywności operacyjnej, lepszy wizerunek firmy oraz zwiększenie konkurencyjności. Przykłady praktycznego zastosowania pokazują, jak firmy mogą skutecznie wdrażać system zarządzania środowiskowego, aby osiągnąć swoje cele środowiskowe.