Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 8.07.2011 in Czytelnia | 0 comments

Diagram Pareto

Omawiając jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do doskonalenia jakości należy wspomnieć o jego genezie.

Włoski socjolog i ekonomista Vilfredo Pareto w 1897 roku na podstawie analizy danych statystycznych ludności włoskiej stwierdził, iż 20% mieszkańców Włoch jest w posiadaniu 80% majątku kraju.

Określenia “zasada Pareto” pierwszy raz użył Joseph Juran, amerykański teoretyk zarządzania, w 1941 roku w swoich badaniach nad jakością. Juran zauważył wówczas, iż 80% problemów powodowanych jest przez 20% przyczyn.

Diagram Pareto-Lorenza, nazywany również metodą ABC, prawem nierównomierności rozkładu lub prawem 20-80, używany jest w celu identyfikacji i oceny istotności analizowanych zagadnień. Identyfikowane są te problemy, które mimo stanowienia mniejszości względem liczebności pozostałych (20%), wywierają dominujący wpływ na rozpatrywane zagadnienie (80%).

Innymi słowy, większość przypadków zdeterminowana jest w 80% przez 20% przyczyn.

Procedura przeprowadzania analizy według metody ABC sprowadza się do:

  • identyfikacji rodzajów rozpatrywanych zagadnień (np. rodzajów wad),
  • określenia przedziału czasowego (dzień, zmiana, rok itp.) w celu późniejszego porównywania efektów wprowadzonych zmian,
  • ustalenia częstości występowania poszczególnych kategorii (np. przyczyn, wad),
  • uszeregowania kategorii wg malejącej częstości występowania, obliczenia częstości procentowych oraz skumulowanych,
  • ustalenia skal na osi pionowej (najczęściej przyjmuje się bezwzględną częstość występowania oraz procent skumulowany) i poziomej (kategorie),
  • naniesienia na wykres słupków odpowiadających częstości dla poszczególnych kategorii (wykres Pareto) i krzywej dla procentów skumulowanych (krzywa Lorenza), w kolejności od największego do najmniejszego nasilenia oddziaływania.

Przykład zastosowania Diagramu Pareto-Lorezna:

Diagram Pareto

Diagram Pareto - wykres

 


Literatura:

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, pod red. Romualda Kolmana, wydawnictwo WSAiB w Gdyni

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Praca zespołowa
Zasady pracy zespołowej

Osiągnięcia grup pracy są jedynie sumą osiągnięć poszczególnych jej członków a wyniki prac zespołów są powiększone o efekty współdziałania. Dla zaistnienia aktywności pracowniczej literatura proponuje spełnienie trzech podstawowych warunków: początkowe wymuszenie od strony kierownictwa, aby działalność zespołu została podjęta, połączona z odczuwalnym i widocznym wsparciem, zainteresowaniem; opracowany i podany do wiadomości zespołów system nagradzania za […]

Zamknij