Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.03.2009 | 0 comments

Dokumentacja ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 musi być udokumentowany. Dokumentację SZJ stanowią:

Księga Jakości – dokument, który stanowi opis całego SZJ w przedsiębiorstwie. Przedstawia zakres systemu i opisuje przyczynę ewentualnych wyłączeń. Jeśli dokumentacja nie jest zbyt rozbudowana Księga Jakości  zawiera procedury. Częściej jednak są stosuje się jedynie odwołania do procedur. W Księdze Jakości należy także zawrzeć opis wzajemnego oddziaływania między procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. najczęściej wykorzystuję się do tego tzw. “mapę procesów”. Ponadto w Księdze Jakości może zawierać: deklarację Polityki Jakości norma wymaga jej udokumentowania), opis obowiązków, uprawnień, wymagań na poszczególnych stanowiskach (np. w formie matrycy), informacje o organizacji,  historię. Często spotykanym elementem jest także wykaz wszystkich dokumentów funkcjonujących w SZJ.

Zestaw dokumentów ISO 9001:
  • księga jakości
  • polityka jakości
  • wszystkie obowiązkowe procedury

POBIERZ

Procedury- jest to ustalony sposób przeprowadzenia działań lub procesu. ISO 9001:2008 wymaga, aby udokumentowano za pomocą procedury następujące elementy SZJ:

  • nadzór nad dokumentacją,
  • nadzór nad zapisami,
  • audit wewnętrzny,
  • nadzór nad wyrobem niezgodnym,
  • działania korygujące,
  • działania zapobiegawcze.

Dokumentowanie innych elementów SZJ zależy od potrzeb i uznania wdrażających system.  Często elementy te opisane są już, za pomocą wcześniej istniejących w systemie dokumentów.

Instrukcje
(instrukcje pracy, specyfikacje techniczne) – dokumenty te maja za zadanie dokładne opisanie pracy na  stanowiskach, na których ich brak mógłby mieć szczególny wpływ na przebieg procesu i jakość wykonywanej pracy.

Zapisy
– dokumenty przedstawiające wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.

Strukturę dokumentacji w SZJ ISO 9001:2008 przedstawia poniższy rysunek.

Rys. Struktura dokumentacji ISO 9001:2008 (opracowanie własne)
Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Podstawy
Certyfikacja ISO 9001
Norma ISO 9001:2008

Norma ISO 9001:2008 należy do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce została ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009. ISO 9001:2008 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Norma jest skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu (nie jest normą techniczną), tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Wymagania […]

Zamknij