System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 musi być udokumentowany. Dokumentację SZJ stanowią:

Księga Jakości – dokument, który stanowi opis całego SZJ w przedsiębiorstwie. Przedstawia zakres systemu i opisuje przyczynę ewentualnych wyłączeń. Jeśli dokumentacja nie jest zbyt rozbudowana Księga Jakości  zawiera procedury. Częściej jednak są stosuje się jedynie odwołania do procedur. W Księdze Jakości należy także zawrzeć opis wzajemnego oddziaływania między procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. najczęściej wykorzystuję się do tego tzw. „mapę procesów”. Ponadto w Księdze Jakości może zawierać: deklarację Polityki Jakości norma wymaga jej udokumentowania), opis obowiązków, uprawnień, wymagań na poszczególnych stanowiskach (np. w formie matrycy), informacje o organizacji,  historię. Często spotykanym elementem jest także wykaz wszystkich dokumentów funkcjonujących w SZJ.

Zestaw dokumentów ISO 9001:

  • księga jakości
  • polityka jakości
  • wszystkie obowiązkowe procedury

POBIERZ

Procedury- jest to ustalony sposób przeprowadzenia działań lub procesu. ISO 9001:2008 wymaga, aby udokumentowano za pomocą procedury następujące elementy SZJ:

  • nadzór nad dokumentacją,
  • nadzór nad zapisami,
  • audit wewnętrzny,
  • nadzór nad wyrobem niezgodnym,
  • działania korygujące,
  • działania zapobiegawcze.

Dokumentowanie innych elementów SZJ zależy od potrzeb i uznania wdrażających system.  Często elementy te opisane są już, za pomocą wcześniej istniejących w systemie dokumentów.

Instrukcje
(instrukcje pracy, specyfikacje techniczne) – dokumenty te maja za zadanie dokładne opisanie pracy na  stanowiskach, na których ich brak mógłby mieć szczególny wpływ na przebieg procesu i jakość wykonywanej pracy.

Zapisy
– dokumenty przedstawiające wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.

Strukturę dokumentacji w SZJ ISO 9001:2008 przedstawia poniższy rysunek.

Rys. Struktura dokumentacji ISO 9001:2008 (opracowanie własne)
Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001