GHP (Good Hygienic Practice – Dobra Praktyka Higieniczna) – to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

GHP swymi działaniami dotyczy:

– stanu technicznego budynków, infrastruktury oraz otoczenia zakładu,

– funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia,

– stanu technicznego i sanitarnego maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności,

– prawidłowości funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji,

– prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia.

GHP jest pojęciem węższym niż GMP, gdyż określa jedynie aspekty higieniczne produkcji i obrotu żywnością, Jest podstawowym narzędziem utrzymania czystości i porządku oraz samokontroli zakładu produkcyjnego.