PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania – jest to norma zawierająca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , w celu umożliwienia organizacji odpowiedniego sformułowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny.

Norma zawiera wymagania dotyczące identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Norma nie określa sposobu realizacji tych działań, gdyż metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości organizacji, stosowanych technologii, wielkości i rodzaju zagrożeń itp.   Przy podejmowaniu określonych działań  mogą być wykorzystane wytyczne zawarte w normie PN-N-18002.

Korzyści wprowadzenia systemu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:

  • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników,
  • zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy,
  • ograniczenie kosztów związanych z wypadkami,
  • zmniejszenie absencji chorobowej,
  • wzrost zaufania pracowników do organizacji,
  • poprawa warunków i wydajności pracy,
  • zmniejszenie kosztów pracy oraz poprawa wyników ekonomicznych organizacji,
  • wzrost zaufania klientów, firm ubezpieczeniowych oraz państwowych organów kontrolnych,
  • łatwiejsze uzyskiwanie dotacji na inwestycje modernizacyjne,
  • stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.