Od 1 listopada 2010 jesteśmy bogatsi o jeszcze jeden dokument wypracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest nią norma, a właściwie przewodnik, dotyczący społecznej odpowiedzialności. Jest to dokument ze wszech miar wyjątkowy. [info]Został wypracowany przez sześć lat przez grupę 450 ekspertów i obserwatorów z 99 krajów oraz 42 organizacji międzynarodowych i regionalnych zaangażowanych w różne aspekty odpowiedzialności społecznej.[/info] Praca nad dokumentem, który odnosi się do tak wrażliwych kwestii jak m.in. prawa człowieka, etyka, prawa pracownicze nie była łatwym zadaniem, a mimo to przedstawicielom różnych kultur, religii i poglądów politycznych udało się porozumieć i wypracować dokument o charakterze uniwersalnym. Głównym zadaniem twórców przewodnika było stworzenie praktycznego narzędzia, które wspierałoby organizację we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności. Ponadto należało usystematyzować wiedzę oraz wprowadzić jednoznacznie rozumiane definicje. Ważne, że dokument został tak zaprojektowany, że może być stosowany nie tylko przez firmy, ale także przez instytucje rządowe i pozarządowe.

Jak podkreślił Rob Steel, sekretarz generalny ISO, działania w sposób społecznie odpowiedzialny nie należy traktować jako alternatywy, ale jako wymagania światowego społeczeństwa. [info]ISO 26000 nie jest pierwszą inicjatywą na rzecz społecznej odpowiedzialności, ale jest pierwszą, która jest wynikiem międzynarodowego konsensusu, którego podstawą były wiedza i doświadczenie szerokiej rzeszy interesariuszy – przedstawicieli biznesu, rządów, świata pracy, organizacji pozarządowych zarówno z krajów rozwiniętych jak i rozwijających się.[/info]

Odpowiedzialność społeczna została zdefiniowana jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji),
 • jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
 • jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów.”

Przewodnik zawiera wytyczne dotyczące

 • terminów i definicji związanych z odpowiedzialnością społeczną,
 • podstaw, trendów i charakterystyk odpowiedzialności społecznej,
 • zasad i praktyk odnoszących się do odpowiedzialności społecznej,
 • kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej,
 • wdrażania i promowania zachowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji i w jej politykach i praktykach w obrębie jej sfery wpływu,
 • identyfikowania interesariuszy,
 • komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Należy podkreślić, że dokument nie jest podstawą certyfikacji. Jak zauważa Liliana Annam, która reprezentowała Polskę w pracach nad normą: „Fakt, że norma nie jest certyfikowana uważam za jej zaletę. Biorąc pod uwagę obecną praktykę, rynek potrzebuje elastycznych wytycznych, które jest w stanie zaaplikować. Certyfikowalna norma, wyrażająca w sztywny sposób zasady postępowania w tak złożonej materii jaką jest społeczna odpowiedzialność organizacji nie znalazłaby dzisiaj zastosowania. Wprowadzenie normy poddawanej certyfikacji jest możliwe w przyszłości gdy organizacje zbiorą doświadczenia związane z ISO 26000”.

Źródło: www.csrinfo.org, PKN, ISO, Ministerstwo Gospodarki

Artykuł udostępniono dzięki TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.