W marcu 2018 roku Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny opublikował normę o nieznanym dotychczas oznaczeniu ISO 45001. Zawiera ona wymagania i wytyczne do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ten zastępuje dotychczasową normę OHSAS 18001:2007 i polska normę PN-N-18001:2004. Ich celem jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz poprawa warunków zatrudnienia. W Polsce nadal funkcjonuje anglojęzyczna wersja standardu i, podobnie jak w przypadku innych norm, wkrótce opublikowana zostanie polska edycja. Organizacje posiadające system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikowany na zgodność z normą OHSAS 18001:2007 lub PN-N 18001:2004, mają 3 lata na zaktualizowanie systemu i certyfikację na zgodność z normą ISO 45001:2018.

Jak tworzono ISO 45001?

[info]Sprawdź szkolenia ISO 14001 – oferty kilkunastu firm we wszystkich regionach Polski[/info]
Prace nad standardem trwały od października 2013 roku, pod przewodnictwem Komitetu Technicznego PC 283. W procesie powstawania normy brało udział ponad 70 państw. Pierwszy projekt weryfikowany w latach 2015-2017 nie uzyskał akceptacji Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego. Obecną wersję uzyskano dopiero  po wprowadzeniu poprawek.

Struktura normy ISO 45001:2018

Dla zapewnienia uproszczonej integracji z systemami jakości opartymi na ISO 9001 oraz ISO 14001, w ISO 45001 również zastosowano strukturę normy zgodną z Załącznikiem SL. Dzięki temu organizacje mają nieco ułatwione zadanie zrealizowania wymagań. Powtarzają się wymagania związane z określeniem kontekstu oraz oczekiwań zainteresowanych stron organizacji. W znowelizowanej normie pojawia się także pojęcie udokumentowanej informacji oraz podkreślenie znaczenia przywództwa w organizacji, jako istotnego narzędzia dla wsparcia realizacji celów. Dodano również aspekty związane z analizą i oddziaływaniem na ryzyko, a także możliwości związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007, a ISO 45001:2018

W zakresie pozostałych zmian, będących odniesieniem do dotychczas funkcjonującej normy OHSAS 18001:2007, warto wspomnieć o rozszerzeniu wymagań związanych z konsultowaniem aspektów BHP z pracownikami ze stanowisk innych niż kierownicze, a także o doprecyzowaniu zakresu konsultacji. Ponadto norma ISO 45001:2018 wymaga większych działań w zakresie bezpieczeństwa zakupów, na przykład: wymagane jest określenie ryzyka związanego z działalnością podwykonawców, a także określenie kryteriów BHP, mających wpływ na ocenę i kwalifikację dostawców.  

ISO 45001:2018 – dobry kierunek

Norma ISO 45001 jest przykładem dobrego kierunku zmian, mających miejsce w pracach Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego w ostatnich latach. Normy są w możliwy sposób ujednolicane, nie tylko w zakresie struktury, lecz także w kwestii podejścia do zarządzania ogółem. W każdym standardzie podkreślane jest podejście oparte na kole Deminga, czyli na czterech krokach: zamkniętej pętli planowania, realizacji, weryfikacji i ulepszaniu rozwiązań. Trudno obardziej trafny model wprowadzania zmian zrównoważonych, opartych na faktach i doświadczeniach organizacji.