Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przegląda i aktualizuje normy, które opracowuje i wydaje. Robi się to, aby standardy nadążały za zmianami technologicznymi, biznesowymi i za potrzebami użytkowników. Najbardziej nagłośnione są rewizje standardów dotyczących systemów zarządzania. Aktualizacjom podlegają jednak także inne normy. Nie inaczej jest z ISO/IEC 17000.
Międzynarodowy norma ISO/IEC 17000:2020 – Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne została opublikowana 26 maja 2020 r.
ISO/IEC 17000:2020Nowa norma ISO 17000 zastępuje poprzednie wydanie standardu z 2005 roku. Dotyczy to także polskiego wydania normy znanego jako PN-EN ISO/IEC 17000:2006.
 
Norma ISO 17000 służy standaryzacji  oceny zgodności. Dotyczy to nie tylko samego procesu oceny zgodności, ale również akredytowania jednostek, które tę ocenę prowadzą.
Dzięki przeprowadzonemu przeglądowi, standard ISO/IEC 17000:2020 uwzględnia zmiany jakie zaszły w dziedzinie oceny zgodności. Uwzględniono między innymi aspekty technologiczne. Zapewniono też zgodność z innymi zaktualizowanymi standardami ISO np. ISO 9000, czy ISO 19011.

ISO/IEC 17000:2020 – co zawiera?

W pierwszej części normy znajdziemy definicje związane z oceną zgodności. Ta część (w chwili powstawania artykułu) jest dostępna nieodpłatnie na platformie online do przeglądania norm, udostępnionej przez ISO. Tam można zapoznać się z pierwszą częścią normy (bez załączników) w języku angielskim lub francuskim. Ciekawą opcją jest możliwość porównania ISO/IEC 17000 z jej poprzedniczką – ISO/IEC 17000:2004
Dalej w normie znajdziemy dwa załączniki.
 
Załącznik A: Zasady oceny zgodności
Załącznik ten opisuje ogólne zasady oceny zgodności. Zawiera też opis funkcjonalnego podejścia do oceny zgodności.
 
Załącznik B: Terminy pokrewne zdefiniowane w innych normach
Ten załącznik obejmuje powiązane terminy zdefiniowane w innych normach oceny zgodności, takich jak ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 17065. Ponadto oraz terminy zdefiniowane w normach innych niż normy oceny zgodności – np. ISO 19011 i ISO 9000.
 
W chwili pisania tego artykułu polska wersja normy jest niedostępna, a termin jej publikacji nieznany.