Wybór firmy certyfikującej System Zarządzania Jakością do łatwych nie należy.
Istnieje kilka czynników, którymi można się zasugerować, aby podjąć trafną decyzję. Sprawdź, jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością.

Jak wybrać firmę certyfikującą – przykładowe kryteria

Poniżej przykładowe kryteria, pomocne w wyborze firmy certyfikującej. Nie trzeba oczywiście kierować się wszystkimi. Nie jest to też katalog zamknięty. Wybierając jednostkę certyfikującą, warto poniższe kryteria uzupełnić o aspekty ważne dla naszej organizacji.

[info]

Kryteria wyboru jednostki certyfikującej:

 • wizerunek na rynku,
 • dostępność oferty (lokalizacja biura),
 • cena audytu,
 • posiadane akredytacje,
 • liczba wydanych certyfikatów,
 • opinie certyfikowanych organizacji,
 • preferencje głównego klienta,
 • osiągnięcia firmy, historia, doświadczenie,
 • specjalizacja firmy,
 • inne.

[/info]
Przed dokonaniem wyboru należy się zastanowić, co chce się osiągnąć poprzez certyfikację. Czy chodzi o spełnienie wymagań głównych odbiorców, czy bardziej o wsparcie rozwoju organizacji? A może o prestiż z tytułu posiadania certyfikatu samego w sobie?
Ważnym elementem decydującym o wyborze powinno być posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji PCA lub innego, zrzeszonego w ramach międzynarodowych organizacji, organu. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej PCA, akredytacja oznacza dla przemysłu kilka znaczących korzyści:

[quotebox]

 • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności,
 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
 • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

[/quotebox]

Jak wybrać firmę certyfikującą – praktycznie

Znasz już kryteria wyboru firmy certyfikacyjnej. Ale jak to zrobić praktycznie?
Może warto użyć jednego z narzędzi jakościowych, polegającego na nadaniu cechom rang i zestawieniu ich wobec alternatyw?
[example]Przykład:
Spośród wielu czynników, decydujących o wyborze jednostki certyfikującej, najwyższe kierownictwo ustaliło, że najważniejsze są cztery czynniki:

 • wizerunek na rynku (kryterium 1),
 • dostępność oferty, lokalizacja biura (kryterium 2),
 • cena audytu (kryterium 3),
 • liczba wydanych certyfikatów (kryterium 4).

[/example]
Zbiór alternatyw (jednostek certyfikujących) zawężono do 5, spełniających w jakimkolwiek stopniu powyższe kryteria. Firmy certyfikujące oznaczono symbolicznie a, b, c, d i e.
Na tym etapie należy ustalić, czy wszystkie kryteria są jednakowo istotne, czy też niektóre z nich są ważniejsze? Poniżej przedstawiono sposób analizy dla obu wariantów.

Sposób analizy w odniesieniu do kryteriów jednakowo istotnych dla organizacji przygotowującej się do certyfikacji.

Kryterium 1, czyli wizerunek jednostki certyfikującej na rynku, w największym stopniu spełnia firma c i dlatego uzyskuje największą liczbę punktów w danej kategorii, czyli 5 (skala punktacji może wynikać z wielkości zbioru alternatyw, ale nie jest to wymagane, tak jest po prostu łatwiej). To kryterium kolejno spełniają firmy d, e i a, które uzyskują kolejno 4, 3 i 2 punkty. Pod względem wizerunku firmy najgorzej wypada firma b, która przez to uzyskuje tylko 1 punkt w tej kategorii.
W ten sam sposób analizowane są pozostałe wyselekcjonowane kategorie. Wygrywa firma, która zdobędzie najwięcej punktów.
Dla zobrazowania metody użyjemy prostej tabelki.
Wariant I
Jak wybrać firmę certyfikującą
Postępowanie jak wyżej, z tą różnicą, że kategorie są również uszeregowane. W organizacji ustalono, że kryterium najważniejszym jest wizerunek firmy na rynku, dalej dostępność oferty, cena audytu, a najmniej istotnym kryterium spośród tych czterech branych pod uwagę jest liczba wydanych przez firmę certyfikatów. Dlatego też punkty zdobyte przez firmy w kategorii wizerunku firmy na rynku dla wszystkich analizowanych firm powinny być przemnożone przez ustaloną wartość:

 • wizerunek na rynku (kryterium 1) – kryterium najważniejsze, punkty zdobyte przez firmy mnożymy przez 4,
 • dostępność oferty, lokalizacja biura (kryterium 2) – kryterium najważniejsze, zaraz po wizerunku firmy, punkty mnożymy przez 3,
 • cena audytu (kryterium 3) – kryterium mniej istotne, ale nie bez znaczenia, mnożymy punkty przez 2,
 • liczba wydanych certyfikatów (kryterium 4) – kryterium najmniej ważne spośród analizowanego zbioru, nie mnożymy punktów.

Wariant II

 

Jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością

Wnioski:
W przypadku kryteriów o jednakowej wadze wygrywa firma c. Jeśli nadamy rangę kryteriom, wygrać może inna firma, w tym przypadku firma a.
[authorbox]