Na dowód tego, że warto podążać za wskazówkami norm ISO w doskonaleniu swojego systemu zarządzania jakością, przedstawiamy tym razem konkretne korzyści wynikające ze stosowania 8 zasad zarządzania jakością:

Zasada 1: Ukierunkowanie na klienta

  • budowanie trwałych relacji z klientem, bycie polecanym przez niego, silne referencje,
  • budowanie wizerunku stabilnej i profesjonalnej organizacji.

Zasada 2: Przywództwo

  • standaryzacja działań ludzi, zwiększenie efektywności pracy,
  • zapobieganie kosztom niezrozumienia wynikającego z niewłaściwej komunikacji.

Zasada 3: Zaangażowanie pracowników

  • możliwość uzyskania efektu synergii,
  • innowacyjność i kreatywność w realizacji celów organizacji,
  • zapewnienie ciągłego doskonalenia organizacji.

Zasada 4: Podejście procesowe

  • usprawnienie standardowych i powtarzających się czynności,
  • możliwość zarządzania uporządkowanym i usystematyzowanym procesem.

Zasada 5: Podejście systemowe do zarządzania

  • zdolność koncentracji na kluczowych procesach,
  • możliwość zachowania spójnego i pełnego obrazu organizacji, szczególnie przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zasada 6: Ciągłe doskonalenie

  • realny wpływ na wzrost konkurencyjności organizacji,
  • elastyczność w szybkim reagowaniu na możliwości.

Zasada 7: Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

  • racjonalność w podejmowaniu decyzji,
  • możliwość przeglądu i analizy danych historycznych oraz odnoszenie ich do planów, próba prognozowania.

Zasada 8: Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

  • spójność celów klienta i dostawcy wpływająca bezpośrednio na zadowolenie klienta,
  • optymalizacja kosztów i zasobów.

Literatura:
Norma PN-EN ISO 9004:2010.
Wolniak R., Wykorzystanie arkusza samooceny do analizy istotności jej kryteriów, „Problemy Jakości” 2011/6, s. 33.