Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 20.09.2012 in Czytelnia | 0 comments

Księga jakości

Księga jakości

Na pytanie, czym jest księga jakości, najczęściej słyszymy, że jest ona

podstawowym lub najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością.
Czym jest ona naprawdę?

Wymagania ogólne odnośnie księgi jakości znajdują się w punkcie 4.2.1. normy ISO 9001, a szczegółowe w punkcie 4.2.2.

Norma ISO 9001 wymaga, aby w księdze jakości zawarto następujące informacje:

a) zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem,
b) udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powołanie się na nie,
c) opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością.

Zakres systemu zarządzania jakością to obszar działalności organizacji, który jest objęty systemem zarządzania jakością.
Dla przykładu: organizacja wytwarza wyroby i prowadzi działalność doradczą, ale systemem jakości zamierza na początek objąć jedynie wytwarzanie wyrobów.

Księga jakościNorma ISO 9001 dopuszcza wyłączenie obowiązku spełniania wszystkich wymagań z punktu 7. normy, przy podaniu uzasadnienia. W ramach przykładu: organizacja wytwarza wyroby jedynie na podstawie projektów klienta, dlatego nie istnieje proces projektowania wyrobu, co przy odpowiednim uzasadnieniu zwalnia organizację z wymagań normy z punktu 7.3.

Można w księdze jakości umieścić całe procedury. Jeśli chcemy, aby księga była mniej obszerna, to możemy się jedynie do procedur odwołać i dodać je w formie załączników. Warto jednak opisać je, choćby na dużym poziomie ogólności. Dzięki temu lektura księgi da czytającemu obraz systemu.

Opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością najczęściej przygotowuje się w formie mapy procesów. Taka mapa wraz z krótkim opisem pozwala łatwiej niż długie opisy zależności zrozumieć specyfikę działalności organizacji.

Stworzenie księgi jakości jedynie z takich informacji sprawiłoby, że miałaby ona zaledwie kilka lub kilkanaście stron. W praktyce jednak księga jakości uzupełniona jest o szereg dodatkowych informacji, takich jak:

  • polityka jakości,
  • cele jakości,
  • misja i wizja firmy,
  • opis firmy – prezentacja,
  • zapewnienia o komunikacji, orientacji na klienta,
  • schemat organizacyjny wraz z podziałami odpowiedzialności,
  • opis procesów pomocniczych itp.


Każdy z wyżej wymienionych elementów zostanie z czasem bardziej szczegółowo opisany.

Dokumentacja systemowa składa się tak naprawdę z czterech poziomów dokumentacji. Najwyższy poziom, a tym samym największą ogólność treści, stanowi właśnie księga jakości. Kolejny poziom to procesy i procedury, dalej instrukcje i formularze. Najniższy poziom to zapisy.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Proces w ISO

„Proces” jest charakterystycznym elementem większości systemów zarządzania opartych o normy ISO 9001 lub wywodzących się z tych norm. Mimo, że artykuł odwołuje się do ISO 9001, jego treść można odnieść również do innych norm. Nim rozpoczniesz swoją pracę z systemem zarządzania (wdrożenie, utrzymanie, doskonalenie…), musisz zrozumieć, czym jest proces. Oprę się na definicji z normy […]

Zamknij