Określenie lean kojarzy się głównie z lean manufacturing, w którym mowa jest o „odchudzonej” produkcji. Drugi człon nazwy – office – wskazuje, że przedmiotem „odchudzania” będzie biuro. W biurach mamy również do czynienia z marnotrawstwem, lecz innego rodzaju. William Lareau wyodrębnił cztery kategorie marnotrawstwa występującego w środowisku biurowym:
[info]

 • marnotrawstwo ludzkie,
 • marnotrawstwo procesowe,
 • marnotrawstwo informacyjne,
 • marnotrawstwo majątkowe.

[/info]

Marnotrawstwo ludzkie:

 • na skutek braku koordynacji pracy i wspólnego celu,
 • nieodpowiednia struktura i podział zadań,
 • oczekiwanie na informację (podpis, telefon),
 • ruchy nie dodające wartości (chodzenie „po coś”),
 • przetwarzanie pracy w sposób nieoptymalny.

Lean officeMarnotrawstwo procesowe:

 • marnotrawstwo kontroli – niewłaściwy nadzór pracy ludzi,
 • marnotrawstwo zmienności– nakłady na ujednolicanie wyników procesów (doprowadzanie do akceptacji),
 • marnotrawstwo ingerencji – koszty ingerencji w proces bez całościowej analizy i/lub usuwania konsekwencji zmiany,
 • marnotrawstwo strategiczne – stosowanie procedur zgodnych z krótkoterminowymi celami, ale bez wartości dla klienta,
 • marnotrawstwo wynikające z zawodności – koszt naprawy nieprzewidzianego skutku nieznanej wcześniej przyczyny,
 • marnotrawstwo z powodu braku standaryzacji – zróżnicowany stopień zaangażowania pracowników,
 • marnotrawstwo z powodu braku optymalizacji – wielokrotne wykonywanie tej samej pracy,
 • marnotrawstwo z powodu niewłaściwego harmonogramowania – koszty naprawy źle zaplanowanych czynności,
 • marnotrawstwo wynikające z pracy „na około” – koszty stworzenia i utrzymania nieformalnych procesów,
 • nierówny przepływ – koszty materiałów i informacji, które gromadzą się między stanowiskami pracy,
 • marnotrawstwo wynikające ze sprawdzania – koszty kontroli i poprawek,
 • marnotrawstwo wynikające z błędów – koszt powtórnego wykonania pracy.

Marnotrawstwo informacyjne:

 • marnotrawstwo wynikające z przekładu – koszt zmiany danych, formatów i raportów, braku informacji,
 • marnotrawstwo wolnej ręki – koszt przekazywania informacji lub materiałów nie w pełni zintegrowanych z łańcuchem procesów,
 • marnotrawstwo wynikające z nieistotnych informacji – zajmowanie się niepotrzebnymi informacjami,
 • marnotrawstwo wynikające z niedokładności – koszt wytworzenia błędnych danych lub naprawy błędów.

Marnotrawstwo majątkowe:

 • marnotrawstwo wynikające z magazynowania,
 • marnotrawstwo wynikające z niewłaściwego rozkładu pracy,
 • marnotrawstwo środków trwałych – środki uwięzione w sprzęcie i budynkach, które nie są w pełni wykorzystane,
 • zbędne przemieszczanie – koszty niepotrzebnych transportów materiałów i informacji.

O sposobach walki z marnotrawstwem już w kolejnym artykule.

Literatura:
Lisiecka K., Burka I., Koncepcja Lean Management i kierunki jej rozwoju, „Problemy Jakości” 2011/6, s. 22-23.