Branża systemów zarządzania prężnie się rozwija, a znaczenie roli koordynatorów czy auditorów systemów będzie rosło. Chcąc spojrzeć na te kwestie z perspektywy praktyków, zapytaliśmy trzy osoby pracujące na stanowiskach związanych z systemami zarządzania o najważniejsze kompetencje i formy ich rozwijania, częste błędy czy zaobserwowane trendy. Zapraszamy do lektury!

 

Jakie są Twoim zdaniem 3 kluczowe kompetencje u osób zajmujących się zawodowo systemami zarządzania?

Przede wszystkim ważna jest otwartość na pomysły, czerpanie z doświadczeń i wiedzy innych. Ludzie, których spotykamy na drodze zawodowej często są katalizatorem pozwalającym kreować najlepsze rozwiązania w zakresie procesów oraz systemów, którymi zarządzamy. Należy jednak pamiętać, że jako najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie, powinniśmy wykazywać duże przygotowanie merytoryczne (wiedza, doświadczenie, kompetencje, itp.), aby móc zweryfikować te propozycje rozwiązań.
Ważnymi cechami są także dociekliwość i cierpliwość oraz wysokie kompetencje komunikacyjne – przede wszystkim umiejętność słuchania. Istotną zasadą jest “więcej słuchaj, niż mów” – słuchając uzyskuje się wiedzę o procesach, o zachowaniach i realnej sytuacji w organizacji. Dzięki temu można zweryfikować, jak rzeczywistość ma się do tego, co opisano w procedurach.  Nie można jednak mówić o specjaliście, jeżeli nie wykazuje on chęci ciągłego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatunie ma ludzi ani procesów doskonałych.

Jakie są według Ciebie najczęstsze błędy popełniane w pracy auditora? Co radzisz, by ich uniknąć?

Dużym błędem jest na pewno brak pokory i przekonanie o własnej nieomylności oraz wyższości zapisów norm nad życiem i rzeczywistością produkcyjną. Należy pamiętać, że specjalistą w procesie jest jego właściciel i uczestnik, a nie auditor, który często widzi proces po raz pierwszy. Oczywiście, spojrzenie z zewnątrz organizacji może dużo wnieść, ale nie może być wyrocznią.

Jak rozwijać wiedzę z zakresu zarządzania systemowego – wymień polecane książki oraz inne polecane formy rozwoju.

Z perspektywy praktyka poleciłbym przede wszystkim szkolenia i studia podyplomowe, prowadzone i realizowane przez praktyków biznesu, zarządzania jakością i zarządzania procesami. Studia pierwszego stopnia niestety w większości są oparte o teorię, która nie sprawdza się w zderzeniu z rzeczywistością produkcyjną.

W jakim kierunku według Ciebie będzie zmierzać zarządzanie jakością przez najbliższe 5 lat?

Moim zdaniem pogłębiał się będzie trend „zarządzania jakością jak najdalej od siebie”, czyli: ścisła współpraca z dostawcami, rozwój różnych form nadzoru nad nimi oraz wzrost znaczenia auditów dostawców (szczególnie auditów procesów). Jeśli chodzi o procesy, to będą się rozwijać wszystkie narzędzia związane z zarządzaniem ryzykiem (FMEA) –  będziemy się starali coraz bardziej zapobiegać problemom, aby nie musieć ich później rozwiązywać.

 

Jakie są Twoim zdaniem 3 kompetencje kluczowe u osób zajmujących się zawodowo systemami zarządzania?

Kluczowe kompetencje to przede wszystkim kompleksowa wiedza z zakresu systemów zarządzania systemami, umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce oraz wiedza i praktyka zarządzania zmianą w organizacji.

Jakie są według Ciebie najczęstsze błędy popełniane w pracy auditora? Co radzisz, by ich uniknąć?

Najczęstszym błędem jest przede wszystkim brak wiedzy i zrozumienia do czego służy audit, a także jaka jest jego rola w systemie zarządzania. Dużym problemem są również niedostateczne kompetencje w aspekcie miękkich umiejętności auditora, czyli asertywność i sposób zachowywania się podczas auditu. Brak wiedzy w tym zakresie rodzi wiele nieporozumień i błędnie utożsamia audit z kontrolą. W celu uniknięcia takich błędów u osób zajmujących się auditowanie, należy przede wszystkim rozwijać kompetencje  w zakresie wiedzy systemów zarządzania i  aspektów psychologicznych auditu.

Jak rozwijać wiedzę z zakresu zarządzania systemowego – wymień polecane książki oraz inne polecane formy rozwoju.

Jedną z najlepszych form rozwoju w kierunku zarządzania systemami jest przede wszystkim ukończenie studiów w tym zakresie oraz zdobycie wiedzy praktycznej, ponieważ o praktycznym zastosowaniu systemów nie dowiemy się z książek, lecz od trenerów, którzy pracują z systemami na co dzień.

W jakim kierunku według Ciebie będzie zmierzać zarządzanie jakością przez najbliższe 5 lat?

W codziennej pracy widoczny jest nacisk firm z jednej strony na optymalizację produkcji i większą efektywność procesów, a z drugiej strony – na spełnienie wymagań klienta, dla którego posiadanie systemu zarządzania jakością staje się jednym z podstawowych gwarantów dobrej jakości. Z tego względu systemy zarządzania jakością powinny nie tylko stać na straży jakości świadczonych usług czy produkowanych towarów, ale również współgrać z  narzędziami i technikami leanowymi. Ważnym aspektem w tej zmianie będą kompetencje menadżerów, opierające się nie tylko na wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, ale również z zakresu Lean Management – tak, aby te dwa aspekty połączyć w sprawnie działający system.

 

Jakie są Twoim zdaniem 3 kompetencje kluczowe u osób zajmujących się zawodowo systemami zarządzania?

Jeśli chodzi o najważniejsze kompetencje, to w pierwszej kolejności stawiam na znajomość wymagań norm danego sytemu zarządzania – bez tej wiedzy osoba zajmująca się danym systemem, bądź zintegrowanymi systemami jest jak „dziecko we mgle”, dlatego właśnie tak ważne jest ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.

Po drugie – należy dopasować wymagania przyjętych standardów do wielkości, charakteru i złożoności organizacji, w której dany system ma być wdrożony i efektywnie utrzymywany, a więc istotną cechą jest spostrzegawczość.

Po trzecie – praktyka podpowiada, że zmiana jest ważną częścią funkcjonowania organizacji, a także wdrożonych systemów zarządzania. Aby być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi zmianami, które następują zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym, musimy brać pod uwagę pomysły i punkty widzenia innych osób, a także sami musimy być kreatywni i otwarci na doskonalenie.

Jakie są według Ciebie najczęstsze błędy popełniane w pracy auditora? Co radzisz, by ich uniknąć?

Auditorzy bardzo często zapominają, że zawód ten wymaga bardzo dużej pokory – nie we wszystkich dziedzinach życia jesteśmy specjalistami, a często niedoświadczone (lub niekompetentne)  osoby w tym zawodzie starają się pokazać “To ja jestem „wszechwiedzącym” auditorem”. Działanie nieodpowiedzialne i nieetyczne, a także bycie stronniczym, to moim zdaniem największe błędy auditora. Solidne przygotowanie się do przeprowadzenia auditu to połowa sukcesu, jednak nie zrealizujemy go bez współpracy z auditowanym.  Nieprofesjonalne działanie może czasami skutkować brakiem porozumienia między auditorem a auditowanym, a co za tym idzie – w znacznym stopniu utrudniać przeprowadzenie auditu, albo…. pozostawić auditora bez dowodów auditowych.

Auditorzy – pamiętajmy o naszych auditowanych!

Jak rozwijać wiedzę z zakresu zarządzania systemowego –  wymień polecane książki oraz inne polecane formy rozwoju.

Myślę, że dobrym wyborem jest książka “System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015” autorstwa Marka Bugdola. Mówi się, że literatura branżowa nie może zapewnić nam praktycznej wiedzy, jednak to opracowanie jest zaskakująco dopasowane do aktualnych potrzeb konsultantów jakości, auditorów, pełnomocników jak i menadżerów jakości. Publikacja ta daje nam wiele opisów i interpretacji danej normy za co jeszcze bardziej ją cenię i tym samym staram się eksponować  na tle innych książek.

W jakim kierunku według Ciebie będzie zmierzać zarządzanie jakością przez najbliższe 5 lat?

Świat zmienia się szybciej niż kiedyś – jest to spowodowane między innymi rozwojem technologicznym, IT i urbanizacją. Trzeba pamiętać, że za tym wszystkim stoi człowiek, będący najważniejszym czynnikiem w systemie zarządzania. Na czynnik ludzki składają się: pracownicy, ich umiejętności i kluczowe kwalifikacje, prezentowane postawy, przyjęta hierarchia wartości, gotowość do współpracy oraz motywacja do  działania. To pracownicy będą decydować o dalszej rozbudowie systemów zarządzania, o wprowadzeniu nowych metod i narzędzi (w tym szeroko rozumianych narzędzi z sektora informatycznego). Będą decydować o tym jakie i jak mają być zbierane dane, jakie analizy są istotne w ich organizacji, z czego będzie można wyciągać wnioski i budować dalsze strategie.  Zarządzanie, w tym zarządzanie jakością w najbliższym czasie przyjmie nową orientację. W coraz większym stopniu będzie ono oparte na zdolności radzenia sobie z ciągłą zmianą, a nie na stabilności, co będzie wymagało przewartościowania dotychczasowych poglądów i metod tak, aby w pełni wykorzystywać posiadane możliwości i zasoby, przy jednoczesnym unikaniu  zagrożenia, budując dalszą przewagę konkurencyjną.

Chcesz rozwinąć kompetencje istotne w branży jakości? Zastanawiasz się nad dalszym rozwojem zawodowym? Zobacz ofertę studiów podyplomowych LUQAM i wybierz kierunek dopasowany do Twoich potrzeb.

 

Kraków

Warszawa

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

Automotive Quality Expert

Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Quality MBA – Master of Business Administration in Quality Management