Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) dokonuje cyklicznych przeglądów norm. Nie jest to oczywiście działanie na chybił-trafił. Dzieje się to w z góry określonym procesie. Jak możemy zauważyć na stronie ISO, od 15 lipca 2020 r. realizowany jest przegląd normy ISO 9001:2015.

Po co jest przegląd normy ISO 14001:2015?

Założeniem dla norm dotyczących systemów zarządzania jest to, aby były one użyteczne. Trzeba więc uwzględniać w nich zmiany jakie zachodzą w otaczającym nas świecie. Zmienia się biznes i jego potrzeby. Normy muszą za tymi zmianami nadążać.

Przegląd norm. Kto to robi?

Za przegląd normy ISO 14001:2015 odpowiada komitet techniczny ISO/TC 207/SC 1. Jest on częścią struktury Międzynarodowej  Organizacji Normalizacyjnej, odpowiedzialną za standardy związane z systemami zarządzania środowiskowego.
Komitet ten jest koordynatorem prac, w których uczestniczą przedstawiciele krajowych organów normalizacyjnych.

Znajdź najlepsze szkolenie z ISO 14001

Porównaj oferty wielu firm

Co jest efektem przeglądu?

Efektem przeglądu normy może być jedno z trzech rozwiązań – wycofanie normy, zmiana lub zatwierdzenie na kolejne lata.
Decyzję w tej sprawie podejmują w drodze głosowania krajowe organy normalizacyjne . Z ramienia naszego kraju jest to Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz przeglądu ISO 14001:20105?
Czy norma ISO 14001:2015 może zostać wycofana? Taki scenariusz jest nieprawdopodobny.
Norma ta jest bardzo ważna ze względu na powszechny trend ekologiczny. ISO 14001 jest przydatne, aby rozsądnie zarządzać aspektami środowiskowymi. Tym samym jest przydatne dla biznesu, który szeroko ją stosuje.
Powszechność tego standardu kreuje kolejny, bardziej przyziemny argumentu, przemawiający za jego utrzymaniem. Jest to… no cóż – strumień pieniędzy, jaki zapewne płynie dzięki normie do ISO i krajowych organów normalizacyjnych.

Jeśli nie wycofanie normy, to może zamiany? To już bardziej prawdopodobny scenariusz. Pamiętajmy jednak, że poprzedniczkom jednak wydłużono cykl życia do 8 lat.

W mojej ocenie najbardziej prawdopodobnym wynikiem będzie wydłużenie cyklu życia normy na kolejne lata.

Przegląd ISO 14001:2015 – czy muszę coś robić?

Przegląd normy ISO 14001:2015Sam fakt, że norma jest rewidowana, nie ma specjalnego wpływu na organizacje, które ją stosują.
Warto sobie oczywiście ten fakt odnotować oraz czekać na wyniki przeglądu.
Cykl życia normy możesz śledzić na stronie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Tam znajdziesz informację w jakiej fazie cyklu życia znajduje się ISO 14001:2015.