Geneza Six Sigma

Six Sigma (Sześć Sigma) jest to jedna z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Wywodzi się z USA, gdzie pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia wprowadzono ją w zakładach Motorola.

Definicja Six Sigma

W zakładach Motorola powstała definicja Six Sigma, według której:
„Six Sigma to filozofia biznesu kierująca działaniami przez wyraźne określenie wartości organizacji w ramach jej systemu kompensacji oraz strategii biznesu nastawionej na cięcie kosztów i podnoszenie satysfakcji klienta.”

Czym jest Six Sigma?

„Sigma” to wyrażenie zaczerpnięte ze statystyki. Oznacza ono odchylenie standardowe dowolnej zmiennej losowej wokół wartości średniej. Six Sigma oznacza więc sześciokrotną odległość odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest dla nas informacją o ilość jednostek niezgodnych w warunkach, gdy proces jest wycentrowany, a dana cecha to cech o rozkładzie normalnym. Zainteresowanym dokładniejszym poznaniem tych zależności zalecam sięgnięcie do podstaw statystyki lub publikacji z zakresu zarządzania jakością. Aby nie zagłębiać się w zawiłości statystyki, najprościej będzie stwierdzić, że im większa jest „sigma”, tym lepiej (mniejsza jest ilość błędów). Błędy te podawane są za pomocą liczby DPMO (ang. defects per milion opportunities – defekty na milion możliwości). Dla przykładu:

3σ oznacza 66810 DPMO (poziom osiągany przez zakłady w latach 20. XX w.)
4σ oznacza 6210 DPMO
6σ oznacza 3,4 DPMO (cel programu Six Sigma).

Six Sigma jest nierozerwalnie związana z zasadami TQM. Dzięki swojemu dynamicznemu charakterowi stała się jednak instrumentem skuteczniejszym w dążeniu do doskonałości. Six Sigma wykształciła lub usystematyzowała wiele narzędzi statystycznych i biznesowych, które pozwalają na skuteczne jej wykorzystanie przy redukcji kosztów, defektów i czasów cyklów produkcyjnych, zwiększaniu udziału w rynku, utrzymaniu klientów, rozwoju produktu. Program 6Sigma stosuje się na każdym etapie procesu produkcyjnego i administracyjnego.

Zasady Six Sigma

Six Sigma opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

 1. koncentracja na kliencie,
 2. oparcie na faktach i danych,
 3. procesowe podejście do zarządzania i usprawnień (w całym obszarze organizacji),
 4. zarządzanie proaktywne – dynamiczny styl zarządzania, w którym kadra stawia sobie ambitne cele, ocenia ich postępy i kieruje się jasnymi priorytetami. Styl ten opiera się na inicjatywie, kreatywności, i efektywności,
 5. współpraca pozbawiona barier – stworzenie warunków, w których pracownicy dobrze rozumieją swoją rolę w przedsiębiorstwie, rolę współpracowników oraz wszelkie funkcjonalne powiązania,
 6. ukierunkowanie na perfekcję i tolerancja dla błędów – działania ukierunkowane na perfekcję i osiągnięcie poziomu sześć sigma wiąże się ze zmianą stylu zarządzania, metod produkcji, technologii. Wprowadzanie zmian i udoskonaleń jest często hamowane przez strach przed popełnieniem błędów. Organizacja musi osiągnąć równowagę w łączeni dążenia do doskonałości i tolerowania błędów.

Cele Six Sigma

Cele jakie stawia się przed Six Sigma to:

 • eliminacja zmienności – zmienność traktowana jest podstawowy powód problemów jakościowych, małej wydajności i wysokich kosztów. Należy ją eliminować w każdym procesie zachodzącym w organizacji,
 • satysfakcja klienta,
 • skrócenie czasy cyklu produkcyjnego,
 • redukcja kosztów związanych z poprawą błędów, naprawami, złomowaniem,
 • poprawa pozycji rynkowej organizacji.

Realizacja tych celów odbywa się w sposób ciągły (ciągłe doskonalenie, patrz też Kaizen), w oparciu o pracę zespołową nad projektami. Projekt to podstawowy element procesu osiągania celu, który składa się z:

 1. definiowanie – selekcja projektów,
 2. pomiar – określenie obszarów przeznaczonych do doskonalenia, zebranie danych odnośnie obszaru,
 3. analiza – ocena zebranych danych z użyciem narzędzi statystycznych, opis i charakterystyka zdolności procesu, znalezienie zmiennych krytycznych powodujących defekty,
 4. doskonalenie – ingerencja w proces w celu obniżenia ilości defektów, redukcja odchyleń, zmiana zakresów tolerancji,
 5. kontrola – monitorowanie i nadzorowanie osiągniętych wyników w celu utrzymania poziomu jakości i niedopuszczenia do ponownego wystąpienia problemu.

Kto stosuje Six Sigma?

Six Sigma jest bardzo rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych. Stosują ją m.in. Motorola, General Electric, Microsoft. W Europie metoda ta również znajduje uznanie. Stosują ją np. ABB, czy Philips.

Najlepszą rekomendacją dla Six Sigma niech będą słowa, które wypowiedział prezes GE Jack Welch
„Six Sigma to najważniejsza z kiedykolwiek podjętych przez GE inicjatyw”.