Kim jesteśmy?

Nazywam się Rafał Tochman, prowadzę działaność pod firmą Etena.pl. Adres pod jakim prowadzę działalność, to ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://etena.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@etena.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kategoria osób Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Klienci i potencjalni klienci Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Dostawcy i potencjalni dostawcy Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Współpracownicy Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Publikacja wizerunku i informacji o karierze i kompetencjach zawodowych Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu skutecznego wycofania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Czytelnicy newslettera Realizacja usługi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas trwania umowy
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu Promowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Analityka Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu Analiza otwarć maili i kliknięć w linki
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Osoby korespondujące Zarządzanie korespondencją Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję Udzielenie odpowiedzi na korespondencję, utrzymywanie relacji biznesowych, organizacja pracy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Goście strony internetowej Realizacja usługi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas trwania umowy
Analityka Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu Analiza otwarć maili i kliknięć w linki
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, zważyliśmy Twoje interesy, prawa i wolności oraz nasz interes i oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępnić:

  • podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne,
  • dostawcom usług wykorzystywanych w naszej działalności, takich jak: usługi hostingowe, oprogramowanie do wysyłki mailingów, platforma e-learningowa, pośrednicy płatności i banki, oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM, wsparcie IT,
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy wspólnie wyjaśnić tą sytuację.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Abyśmy mogli realizować wyżej wymienione cele, musimy otrzymać Twoje dane osobowe. Nie masz obowiązku ich podawania, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, nawiązać współpracy, przesyłać newslettera lub korespondować.