Odczarować standardy czyli jak korzystać ze standardów zarządzania z korzyścią dla organizacji i jej klientów

Organizacje dobrowolnie lub pod presją zewnętrznych wymagań wdrażają różnorodne standardy zarządzania i towarzyszące im modele, metodyki i techniki. Wprowadzeniu jakiegokolwiek standardu towarzyszy nadzieja, że przyniesie on zamierzone efekty. Jakie przyczyny leżą u podstaw porażek i sukcesów stosowania standardów? Wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie standardu, aby wzmacniał spójność zarządzania całą organizacją w trzech perspektywach – organizacyjnej, projektowej i procesowej.

W świecie Agile i Lean popularny jest uniwersalny model SHU-HA-RI, który opisuje fazy uczenia się organizacji prowadzące do uzyskania najwyższego poziomu dojrzałości w stosowaniu jakiegokolwiek standardu.  SHU-HA-RI pozwala lepiej zrozumieć, jaka jest dynamika wdrożenia standardu i dlaczego jednym organizacjom wdrażanie standardów udaje się, a innym nie.

SHU – faza „słuchania”, w której uczący się pod przewodnictwem doświadczonego „nauczyciela” nabywają podstawowej wiedzy o standardzie oraz uczą się stosowania technik i narzędzi. W tej fazie wartości leżące u podstaw standardu i zasady jego funkcjonowania są jeszcze zbyt abstrakcyjne dla organizacji. Organizacja nie ma również wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie wdrożyć i dostosować standard do swoich potrzeb. Efektywność korzystania ze standardu jest niska. Przypuszczalnie w tej fazie następuje porzucenie standardu jako nieprzydatnego dla organizacji.

HA – faza „odłączenia”, w której uczący się biegle posługują się technikami i narzędziami, stosują je w nietypowych sytuacjach oraz potrafią je modyfikować poprzez włączanie doświadczeń innych. W tej fazie widać odczuwalne skutki wdrożenia standardu, następuje zakorzenienie standardu w praktycznych działaniach pracowników organizacji.

RI – faza „opuszczenia”, w której uczący się stają się mistrzami, w pełni rozumieją wartości i zasady funkcjonowania standardu oraz są w stanie wprowadzać do niego zmiany trafnie przewidując konsekwencje tych zmian. Organizacja świadomie doskonali standard wzbogacając go o mechanizmy i praktyki przydatne dla organizacji i wycofuje te, które nie sprawdziły się. Na tym etapie wykorzystanie standardu jest już wbudowane „w DNA” pracowników. Organizacja staje się nauczycielem dla innych.

O tym, jak organizacje tworzą, wdrażają i integrują standardy zarządzania z podejściem procesowym i jakie przyniosło to efekty można dowiedzieć się podczas IV Forum Praktyków BPM, które odbędzie się 17-18.10.2016 w warszawskiej siedzibie BCC.

W programie 2 dni case studies, dyskusji i warsztatów

  • Klienci Usługi Procesy – jak User Experience, Customer Journey wraz z podejściem procesowym są wykorzystywane w doskonaleniu usług i obsłudze klienta
  • Jakość i procesy – jak stosowanie „jakościowych” standardów zarządzania (m.in. ISO/EFQM) kształtuje współpracę pomiędzy IT i „biznesem”.  Jak mądrze korzystać z doświadczeń innych organizacji i branż
  • Strategia i procesy – o tym, jak zapewnić użyteczność powiązania zarządzania procesowego ze strategią, zarządzaniem przez cele/MBO, architekturą korporacyjna i zarządzaniem ryzykiem  
  • Projekty i procesy – o tym, jak tworzyć standardy, co standaryzować i jakie są najlepsze praktyki w tym obszarze

Organizacje, które dzielą się doświadczeniami podczas Forum znajdują się na różnych etapach stosowania standardów, są też na różnych poziomach dojrzałości procesowej.

Więcej informacji na www.bpmpractice.pl

Dla czytelników jakosc.biz i Centrum Jakości stała cena 1300 pln netto/osobę.