Obowiązującą wersją normy ISO 9001, jest ISO 9001:2015 „Quality management systems — Requirements”. ISO 9001, to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania jakością (SZJ). Określa wymagania, które organizacja musi spełniać, aby zapewnić, że jej produkty i usługi spełniają potrzeby klientów i spełniają wymagania regulacyjne. Polska edycja tej normy to PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością — Wymagania”. Norma ta jest stosowana przez organizacje na całym świecie jako podstawa do poprawy jakości oraz zadowolenia klienta. Poniżej streszczamy wymagania ISO 9001:2015 rozdział po rozdziale, wraz z przykładami.

Rozdział 1: Zakres normy

Norma ISO 9001 jest przeznaczona dla organizacji, które chcą wykazać swoją zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów i wymogi prawne. Na przykład, fabryka produkująca części samochodowe musi spełniać specyfikacje techniczne ustalone przez producentów samochodów oraz odpowiednie przepisy prawa.


Chcesz przekonać szefa, że warto wdrożyć ISO 9001?
Chcesz dać swojemu biznesowi prawdziwego kopa?

Jesteś w dobrym miejscu!

Zdobądź DARMOWEGO ebooka
„Czy ISO 9001:2015 daje przewagę w biznesie?”.

Co w nim znajdziesz?

✔️ Przejrzyste wyjaśnienia: Zrozumiesz, na czym polega ISO 9001:2015 – bez żargonu i skomplikowanych terminów.

✔️ Konkretne korzyści: Dowiesz się, jak ta norma może zwiększyć efektywność i poprawić jakość usług w Twojej firmie.

✔️ Praktyczne porady: Otrzymasz sprawdzone wskazówki, jak wdrożyć ISO 9001:2015, aby naprawdę działało na korzyść Twojego biznesu.


Rozdział 2: Powołania normatywne

ISO 9001 odnosi się do innych norm ISO, zwłaszcza ISO 9000, która zawiera podstawowe zasady i terminologię dotyczącą zarządzania jakością. Na przykład, firma konsultingowa korzysta z terminologii ISO 9000, aby zapewnić spójność komunikacji w zespole pracującym nad wdrożeniem SZJ.

Rozdział 3: Terminy i definicje

Norma przedstawia kluczowe terminy i definicje używane w ISO 9001. Na przykład, „niezgodność” oznacza nieosiągnięcie zamierzonego wyniku, jak w przypadku, gdy produkt elektroniczny nie przechodzi testu jakości z powodu wadliwego komponentu.

Rozdział 4: Kontekst organizacji

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

Organizacja musi zidentyfikować wewnętrzne i zewnętrzne kwestie, które mogą wpływać na jej zdolność do osiągania zamierzonych wyników SZJ. Na przykład, firma farmaceutyczna analizuje regulacje prawne dotyczące produkcji leków oraz trendy rynkowe wpływające na popyt.

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych

Organizacja musi określić zainteresowane strony (np. klientów, dostawców, pracowników) i ich wymagania. Przykładowo, producent żywności uwzględnia oczekiwania konsumentów dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów, a także wymagania dostawców dotyczące terminowych płatności.

4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością

Zakres SZJ musi być ustalony i udokumentowany. Przykładowo, firma IT określa, że jej SZJ obejmuje procesy związane z projektowaniem, rozwojem, wdrożeniem i wsparciem oprogramowania.

4.4 System zarządzania jakością i jego procesy

Organizacja musi zidentyfikować procesy potrzebne do SZJ, ich kolejność i wzajemne oddziaływanie oraz określić kryteria i metody niezbędne do skutecznego działania tych procesów. Na przykład, zakład produkcyjny może opracować mapę procesów, która pokazuje, jak surowce są przekształcane w gotowe produkty, z kontrolami jakości na każdym etapie.

Rozdział 5: Przywództwo

5.1 Przywództwo i zaangażowanie

Najwyższe kierownictwo musi wykazać zaangażowanie w SZJ poprzez zapewnienie zasobów, ustanowienie polityki jakości oraz komunikowanie jej w organizacji. Na przykład, dyrektor generalny firmy budowlanej regularnie uczestniczy w przeglądach jakości i wspiera szkolenia pracowników w zakresie norm jakościowych.

5.2 Polityka

Organizacja musi ustanowić politykę jakości, która jest odpowiednia do jej celu, wspiera strategię biznesową i jest komunikowana wewnątrz organizacji. Na przykład, firma produkująca sprzęt medyczny może mieć politykę jakości, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo pacjentów i zgodność z przepisami medycznymi.

5.3 Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji

Kierownictwo musi zapewnić jasne określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień w ramach SZJ. Przykładowo, w firmie telekomunikacyjnej menedżer ds. jakości jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności procesów z normami ISO 9001 i raportowanie wyników do zarządu.

Rozdział 6: Planowanie

6.1 Działania dotyczące się do ryzyk i szans

Organizacja musi określić ryzyka i szanse, które mogą wpływać na osiąganie celów SZJ, oraz zaplanować odpowiednie działania. Na przykład, firma logistyczna może zidentyfikować ryzyko opóźnień dostaw z powodu warunków pogodowych i opracować plany awaryjne.

6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia

Cele jakościowe muszą być ustanowione na odpowiednich poziomach i muszą być zgodne z polityką jakości. Organizacja musi zaplanować działania potrzebne do osiągnięcia tych celów. Na przykład, fabryka tekstylna może ustalić cel zmniejszenia odsetka wadliwych produktów o 10% w ciągu roku poprzez szkolenia i modernizację maszyn.

6.3 Planowanie zmian

Kiedy organizacja planuje zmiany w SZJ, muszą być one przeprowadzone w sposób kontrolowany, aby nie wpłynęły negatywnie na wyniki jakości. Przykładowo, firma produkująca elektronikę planując zmianę dostawcy komponentów, przeprowadza dokładną ocenę nowego dostawcy i testy jakościowe nowych komponentów.

Rozdział 7: Wsparcie

7.1 Zasoby

Organizacja musi określić i zapewnić zasoby (ludzkie, infrastrukturę, środowisko pracy, zasoby monitorowania i pomiarów) niezbędne do realizacji SZJ. Na przykład, producent samochodów inwestuje w nowoczesne linie produkcyjne i szkolenia pracowników w zakresie nowych technologii.

7.2 Kompetencje

Organizacja musi zapewnić, że pracownicy mają odpowiednie kompetencje do wykonywania swoich zadań. Kompetencje te muszą być monitorowane i doskonalone. Przykładowo, firma konsultingowa regularnie organizuje szkolenia dla swoich pracowników, aby byli na bieżąco z najnowszymi trendami i metodami zarządzania jakością.

7.3 Świadomość

Pracownicy muszą być świadomi polityki jakości, celów jakościowych i swojego wkładu w SZJ. Na przykład, pracownicy fabryki zabawek są regularnie informowani o celach jakościowych firmy i ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów.

7.4 Komunikacja

Organizacja musi określić, co, kiedy i z kim komunikować w ramach SZJ. Przykładowo, firma logistyczna może mieć regularne spotkania zespołów, podczas których omawiane są wyniki jakościowe i działania korygujące.

7.5 Udokumentowane informacje

Organizacja musi zarządzać udokumentowanymi informacjami niezbędnymi dla SZJ, w tym tworzeniem, aktualizowaniem i kontrolą tych informacji. Na przykład, firma farmaceutyczna utrzymuje szczegółową dokumentację procesów produkcji i testów jakościowych, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Rozdział 8: Działania operacyjne

8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

Organizacja musi planować, wdrażać i sterować procesami niezbędnymi do spełnienia wymagań SZJ i dostarczania produktów i usług zgodnych z wymaganiami. Na przykład, firma budowlana może mieć szczegółowe plany projektów, które obejmują harmonogramy, zasoby i procedury kontroli jakości.

8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług

Organizacja musi określić wymagania klientów dotyczące produktów i usług oraz zapewnić, że są one zrozumiane i spełniane. Przykładowo, firma produkująca oprogramowanie może przeprowadzać szczegółowe analizy wymagań klientów przed rozpoczęciem projektu, aby upewnić się, że końcowy produkt spełnia oczekiwania.

8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Organizacja musi planować i zarządzać procesami projektowania i rozwoju, aby zapewnić, że wyjścia są zgodne z wymaganiami wejściowymi. Na przykład, producent sprzętu elektronicznego może mieć procesy projektowe obejmujące etapy koncepcyjne, prototypowanie, testowanie i wprowadzanie na rynek.

8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz

Organizacja musi zapewnić, że produkty i usługi dostarczane przez dostawców spełniają ustalone wymagania. Przykładowo, restauracja współpracuje z dostawcami żywności, którzy muszą spełniać określone standardy jakości i bezpieczeństwa żywności.

8.5 Produkcja i dostarczanie usług

Organizacja musi kontrolować procesy produkcji i dostarczania usług, aby zapewnić zgodność z wymaganiami. Na przykład, firma produkująca odzież ma procedury kontroli jakości na każdym etapie produkcji, od surowców po gotowy produkt.

8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

Organizacja musi wdrożyć działania kontrolne w celu zapewnienia, że produkty i usługi są zgodne z wymaganiami przed ich zwolnieniem do klienta. Przykładowo, producent leków przeprowadza testy jakościowe każdej partii przed jej wysyłką do aptek.

8.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

Organizacja musi zapewnić, że produkty i usługi niezgodne z wymaganiami są identyfikowane i kontrolowane, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu lub dostarczeniu. Na przykład, fabryka elektroniki wycofuje z linii produkcyjnej wadliwe urządzenia i przeprowadza działania naprawcze.

Rozdział 9: Ocena efektów działania

9.1 Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena

Organizacja musi monitorować, mierzyć, analizować i oceniać skuteczność SZJ. Obejmuje to audyty wewnętrzne oraz analizę danych dotyczących zgodności z wymaganiami. Na przykład, firma produkcyjna regularnie analizuje wskaźniki jakości, takie jak liczba reklamacji klientów i odsetek wadliwych produktów.

9.2 Audit wewnętrzny

Organizacja musi przeprowadzać audyty wewnętrzne w regularnych odstępach czasu, aby ocenić zgodność SZJ z wymaganiami normy ISO 9001 i własnymi wymaganiami organizacji. Przykładowo, firma usługowa może zlecać audyty wewnętrzne zespołowi ds. jakości, który ocenia zgodność procesów z ustalonymi procedurami.

9.3 Przegląd zarządzania

Najwyższe kierownictwo musi regularnie przeglądać SZJ, aby zapewnić jego ciągłą przydatność, adekwatność i skuteczność. Na przykład, zarząd firmy motoryzacyjnej może przeprowadzać kwartalne przeglądy wyników jakościowych i podejmować decyzje dotyczące działań doskonalących.

Rozdział 10: Doskonalenie

10.1 Postanowienia ogólne

Organizacja musi wykazywać zaangażowanie w ciągłe doskonalenie SZJ. Przykładowo, firma technologiczna regularnie analizuje opinie klientów i wprowadza ulepszenia w swoich produktach i procesach.

10.2 Niezgodności i działania korygujące

Organizacja musi reagować na wykryte niezgodności, analizować przyczyny i podejmować działania korygujące w celu zapobiegania ich powtórzeniu. Na przykład, producent żywności wykrywa niezgodności w procesie produkcyjnym, analizuje przyczyny i wprowadza zmiany w procedurach, aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości.

10.3 Ciągłe doskonalenie

Organizacja musi regularnie doskonalić skuteczność SZJ poprzez wdrażanie odpowiednich działań i monitorowanie ich wyników. Na przykład, firma usługowa wprowadza programy szkoleniowe dla pracowników, które mają na celu poprawę jakości obsługi klienta, a następnie monitoruje wskaźniki satysfakcji klientów.

Podsumowanie

ISO 9001 to kompleksowa norma, która wymaga od organizacji systematycznego podejścia do zarządzania jakością. Wymagania ISO 9001, jeśli są przestrzegane, pomagają organizacjom nie tylko spełniać potrzeby klientów, ale także doskonalić swoje procesy i zwiększać efektywność operacyjną. Dzięki temu organizacje mogą budować zaufanie klientów, zwiększać swoją konkurencyjność na rynku oraz dążyć do ciągłego rozwoju. Przykłady z różnych branż pokazują, jak normy ISO 9001 można zastosować w praktyce, aby osiągnąć wysokie standardy jakości.